Помощ при онкологични заболявания

В тази статия ще ви запознаем с възможностите за съхранение на репродуктивните способности при мъже, на които е поставена диагноза рак на тестиса. Важно е тези възможности да се познават, защото действията по съхранение на гамети (сперматозоиди) трябва да предшестват основното лечение на заболяването. Същите препоръки се отнасят и за други видове рак, при които лечението се извършва с методи, оказващи негативно влияние върху сперматогенезата, като химиотерапия или лъчетерапия.

Какво представлява заболяването

Ракът на тестиса е най-честото онкологично заболяване при млади мъже. Почти половината мъже с тази диагноза са под 35 години. Добрата новина е, че в огромния процент от случаите прогнозата след терапия е отлична. Както при всяко онкологично заболяване, така и при рака на тестиса, най-важна е ранната и правилна диагностика.

Кои групи са предразположени

Основен рисков фактор е състоянието крипторхизъм. Това е задържане на тестиса в ингвиналния канал вследствие на проблеми в неговия десцензус – слизането на тестиса в скротума. Този процес започва след 26-та гестационна седмица и трябва да приключи вътреутробно и до момента на раждане, а ако не е протекъл правилно, да се направи операция за сваляне на тестиса. Операцията се нарича орхидопексия и е желателно да се извърши не по-късно от 2 годишна възраст на детето. Преждевременно родените деца са по-често предразположени към крипторхизъм. Освен това има фамилна обремененост, т.е. ако един мъж има брат или баща с рак на тестиса, неговият риск е по-висок. В съвременното общество, за жалост, социалните връзки са разкъсани дори на семейно ниво и хората много често не споделят здравословните си проблеми и с най-близките си роднини.

Как ракът на тестиса повлиява фертилитета при мъжа

Връзката е двупосочна. От една страна, основното заболяване може да води до нарушаване на сперматогенезата в различна степен, което може да се проявява като инфертилитет. От друга страна, самото лечение може да бъде увреждащ фактор. Общоизвестен факт е, че както химиотерапията, така и лъчетерапията, могат да доведат до временен или постоянен стерилитет. Значителният напредък в науката, по-ниската смъртност и по-високата преживяемост на хората с ракови заболявания поставят на дневен ред посттерапевтичната фертилност с все по-голяма сила.

Какво трябва да знае един мъж с тази диагноза

Когато един мъж се среща за първи път с онкологичен проблем, цялото му съзнание е заето с борбата за неговия живот и на заден план, почти незабележими, стоят идеите за бащинство. Тук е мястото на лекаря, който трябва да обясни правилно, на разбираем език и с достоверни факти, какво може да се очаква от прогреса на заболяването, в какви срокове, какви са възможностите за лечение, какви са страничните ефекти от различните видове лечения върху сперматогенезата и, не на последно място, какво може да се направи за съхраняване на репродуктивните възможности. В идеалния случай трябва да се работи в мултидисциплинарен екип.

Какви са възможностите за съхраняване на сперматозоиди

Начинът за съхраняване на репродуктивни клетки се нарича криоконсервация и представлява проста, евтина и надеждна лабораторна процедура по обработка и замразяване на сперматозоидите за много дълъг период от време. Криоконсервацията трябва да се извърши преди, а не по време или известно време след лечение заради риска от хромозомни и структурни увреждания на сперматозоидите.

За съжаление, у нас няма практика в клиничните онкологични комисии да се включват специалисти по репродуктивно здраве на мъжа, които да съветват мъжете в конкретната ситуация кой е най-подходящия метод за съхраняване на техните репродуктивни възможности. Затова често се пропуска да се замразят сперматозоиди преди оперативното лечение, и особено преди химио- или лъчетерапия. Това в дългосрочен план крие много голям риск да лишим една част от мъжете да станат биологични бащи, защото не сме дали правилните указания в подходящото за тях време.

Малко история

Спермалната криобанка е описана за първи път през 60-те години на миналия век.

През 1980 г. 22-ма мъже с карцином на тестисите или лимфом са били насочени за криоконсервация на сперматозоиди преди да се подложат на терапия, застрашаваща тяхната фертилност.

Първият случай на успешна бременност след ин витро оплождане с криоконсервирани сперматозоиди от мъж със злокачествено заболяване на тестиса е съобщен през 1985 г.

През 90-те години следват и други успешни бременности, постигнати по този начин.

През 1996 г. методите за съхранение на фертилните способности влизат в обектива на медиите, когато на 25-годишния световноизвестен велосипедист Ланс Армстронг е открит рак на тестиса с разсейки в мозъка и белите дробове. Той се подлага на оперативно лечение, както и на сериозна химиотерапия. След края на лечението използването на замразените преди терапията сперматозоиди му позволява да има деца.

Какво знаят лекарите за съхраняване на сперматозоиди при мъже с рак на тестиса

Един добър медицински стандарт би трябвало да съдържа указания към лекарите за тези грижи за репродуктивното здраве, които са изключително важни за бъдещето на мъжа с рак на тестиса. В нашите стандарти по медицинска онкология, урология и лъчелечение това не е включено, но в страните с добро здравеопазване съветите за съхраняване на сперматозоиди са включени от много години като елемент от добрата медициска практика. Затова често се срещам с пациенти, които след терапията нямат шансове да имат собствено дете и това създава емоционални проблеми и понякога води до раздяла на семейството. Нещо повече, дори нямат направена спермограма преди лечението и така не е ясно какво е било състоянието на сперматогенезата преди и след това. Не е редно това да се случва в 21 век.

Къде могат да се замразят сперматозоиди

Тази процедура е стандартна, прилага се в България от десетки години и се предлага в почти всички лечебни заведения, които имат регистрация по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето. Регистърът на тези лечебни заведения се поддържа от Изпълнителната агенция по трансплантация и е публично достъпен на адрес Регистър на лечебните заведения. Изберете едно от тези лечебни заведения и се обадете да попитате имат ли криобанка.

Забележка: От 1 април 2019 г. Изпълнителна агенция по трансплантация беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Какви са изискванията преди замразяване на сперматозоиди

Те са регламентирани в Наредба 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена от Министерството на здравеопазването. Предварителните изследвания са тестиране за: HIV (Anti-HIV-1,2), HBV (HBsAg и Anti HBc), HCV (Anti-HCV-Ab) и сифилис, както и микробиологично изследване на семенна течност (вкл. при нужда за Mycoplasma, Ureaplasma spp. и L-форми).

Особено внимание се изисква при ХИВ позитивни пациенти, тъй като Наредба 28 предвижда специална обработка и отделно съхраняване на сперматозоиди при ХИВ позитивни лица, а не всички лечебни заведения предлагат такава дейност.

Можете да направите тези изследвания в същото лечебно заведение, в което ще замразявате сперматозоиди или на друго място.

Каква е процедурата по криоконсервация

Отделянето на биологичната проба, от която ще се извлекат сперматозоиди, става при спазване на същите условия, както и при спермален анализ. С тях можете да се запознаете от статията Изисквания към еякулата за изследване. Когато лечението трябва да започне по-бързо, може да се излезе от стандартната препоръка за 3 до 5 дни сексуално въздържание и да се съхранят сперматозоиди и след по-кратка абстиненция. Има проучвания, които показват, че качеството на размразени сперматозоиди, съхранени след 24 до 48 часа въздържание е сравнимо с това на сперматозоиди, замразени при 48 до 72 часова и повече абстиненция.

В деня на замразяването ще попълните документи за съгласие и за срока на съхранение. Също така ще ви бъде предоставена информация за броя сперматозоиди и тяхното качество. При необходимост и ако това е приложимо, можете да замразите няколко проби, което може да забави лечението с няколко дни. Обсъдете това с вашия онколог.

Какво още е необходимо да знаете

Съвременната медицинска наука и технологии предлагат помощ дори и в много тежки ситуации, напр. когато има само единични сперматозоиди – те също могат да се замразяват; при нарушени механизми на еякулация – в тези случаи може да се предложи микроманипулация или електроеякулация; при ретроградна еякулация – тогава сперматозоидите се извличат от урина. Не е за пренебрегване и психологическия ефект, сигурността, която ще даде на раковоболния мъж възможността в бъдеще да стане родител.

Запомнете: онкологичните заболявания не винаги представляват нелечим проблем. Познаването на възможностите, които предоставя съвременната наука, може да спаси репродуктивните функции на мъжа дори при тежки заболявания.