Клинична имунология
Дейности - Клинична имунология Цена в лв.
Хуморален имунитет
 • IgA
 • 9
 • IgG
 • 9
 • IgM
 • 9
 • IgE
 • 16
 • CRP
 • 7
 • Серумен комплемент С3-фракция
 • 8
 • Серумен комплемент С4-фракция
 • 8
Автоантитела
 • Антинуклеарни антитела /ANA/
 • 18
 • Анти двойноверижна ДНК /ds DNA/
 • 18
 • Анти SSB/La
 • 18
 • Анти Ro-1
 • 18
 • Aнти Sm/RNP
 • 18
 • Анти Scl-70
 • 18
 • Антимитохондриални антитела /АМА М2 IgG/
 • 18
 • Антиовариални антитела
 • 18
Антифосфолипидни антитела
 • Антифосфолипидни антитела скриниг комплекс
 • 55
 • Анти-кардиолипин IgG /aCl-IgG/
 • 18
 • Анти-кардиолипин IgM /aCl-IgM/
 • 18
 • Анти ß2 GP1 IgG, IgM, IgA
 • 18
 • Анти-протромбин антитела IgG/IgM
 • 18
Имунофенотипизиране
 • Репродуктивен скрининг
 • 260
 • NK клетки и субпопулация
 • 130
 • Имунофенотипизиране разширен панел
 • 180
 • Крос-мач
 • 200
Имунохематология
 • Определяне на кръвна група по системата ABO и Rh фактор
 • 9
 • Изследване за антиеритроцитни алоантитела Индиректен тест на Coombs
 • 18
 • Изследване за антиеритроцитни автоантитела Директен тест на Coombs
 • 18
Коагулация
 • Протромбиново време /PT/
 • 5
 • Активирано парциално тромбопластиново време /APTT/
 • 5
 • Фибриноген
 • 5
 • Време на кървене
 • 3
 • Време на съсирване
 • 3
 • D-dimer
 • 25
 • Антитромбин III
 • 17

Забележка: изследванията се извършват в други лечебни заведения, с които имаме сключени договори.