Клинична лаборатория
Дейности - Клинична лаборатория Цена в лв.
Хематологични показатели
 • ПКК + ДКК /диференциално броене на левкоцити/ - апаратно изследване на 22 параметъра
 • 7
 • ПКК /пълна кръвна картина/
 • 5
 • Морфология на еритроцитите
 • 3
Хепатитни маркери
 • HBsAg
 • 13
 • HBeAg
 • 15
 • Anti-HBcAg тотал
 • 16
 • Anti-HBc IgM
 • 15
 • Anti-HBs
 • 16
 • Anti-HBe
 • 15
 • Anti-HCV
 • 16
 • Anti-HAV IgM
 • 17
Туморни маркери
 • PSA-total
 • 16
 • PSA-free
 • 16
 • CA 125
 • 16
 • CA 15-3
 • 16
 • CA 19-9
 • 16
 • CEA
 • 16
 • AFP
 • 16
 • CA 72-4
 • 17
 • CYFRA 21-1
 • 17
 • NSE
 • 25
 • Бета ЧХГ в серум/плазма
 • 15
 • HE4+CA 125 (ROMA)-Алгоритъм за оценка на риска за развитие на яйчников карцином
 • 60
Електролити и микроелементи
 • Калий
 • 4
 • Натрий
 • 4
 • Хлориди
 • 4
 • Общ калций
 • 4
 • Йонизиран калций
 • 5
 • Желязо
 • 5
 • ЖСК
 • 4
 • Магнезий
 • 4
 • Мед
 • 16
 • Фосфор
 • 4
Субстрати, ензими, метаболити
 • Гликиран хемоглобин Hb A1C
 • 14
 • Глюкоза
 • 3
 • Креатинин
 • 4
 • Пикочна киселина
 • 4
 • Урея
 • 4
 • Холестерол общ
 • 4
 • HDL
 • 5
 • LDL
 • 5
 • Триглицериди
 • 5
 • Билирубин общ
 • 4
 • Билирубин директен
 • 4
 • АСАТ
 • 4
 • АЛАТ
 • 4
 • Креатинкиназа
 • 5
 • ГГТ
 • 4
 • Алкална фосфатаза
 • 4
 • ЛДХ
 • 5
 • Алфа амилаза
 • 5
 • Общ белтък
 • 4
 • Албумин
 • 4
 • Кисела фосфатаза
 • 8
 • Ревматоиден фактор
 • 7
 • CRP
 • 7
 • AST /Антистрептолизинов титър/
 • 7
 • Феритин
 • 17
 • Витамин В12
 • 17
 • Фолиева киселина
 • 17
 • Хомоцистеин
 • 29
 • Vit D3(25-OH)
 • 35
Изследвания към НСБАЛХЗ
 • Установяване на хемоглобиноза или хемоглобинопатия:
  • електрофореза върху целогел и/или капилярна електрофореза
  • осмотична резистентност в една епруветка
  • количиствено определяне на фетален хемоглобин
  • определяне относителния дял на феталните еритроцити при необходимост
  • коментар на получените резултати и препоръки
 • 60
 • Установяване на хемоглобиноза или хемоглобинопатия на член от семейството след препоръка за генеалогичен анализ
 • 30
 • Количество фетален хемоглобин чрез алкална денатурация
 • 50
 • Изопропилов тест за нестабилни хемоглобини
 • 30
 • Тестове за термостабилност /2 броя/, всеки по
 • 30
 • Интраеритроцитни телца
 • 30
 • Фалциформация на еритроцити /за сърповидни клетки/
 • 30
 • Разтворимост на хемоглобин /SST/ за хемоглобин S и C-Harlem
 • 30
 • Електрофореза на цитратен агар
 • 50
 • Електрофореза на целогел при рН=6,2 или 6,5
 • 40
 • Електрофореза на целогел при рН=7,9 за хемоглобини Н и Bart’s
 • 40
 • Отделяне на хем от глобин и разделяне на глобинови вериги върху целогел
 • 85
 • Количествено определяне на метхемоглобин
 • 40
 • Спектрофотометрично определяне на хемоглобин М
 • 40

Забележка: изследванията се извършват в други лечебни заведения, с които имаме сключени договори. Към някои от изследванията се добавя такса пробовземане и куриер с хладилна чанта.