Клинична лаборатория
Дейности - Клинична лаборатория Цена в лв.
Изследване на урина
 • Бета ЧХГ в урина
 • 10
 • Амилаза
 • 9
 • Химично изследване на урина, комплексно 11 параметъра
 • 10
 • Седимент на урина - количествено изследване
 • 5
 • Общ белтък в урина за 24 ч. - количествено изследване
 • 8
 • Белтък, билирубин, уробилиноген
 • 3
 • Марихуана
 • 15
 • Кокаин
 • 15
 • Морфин/хероин
 • 15
 • Метамфетамини
 • 15
 • Екстази
 • 15
 • Барбитурати
 • 10
 • Бъбречни конкременти - химичен анализ
 • 20
Хематологични показатели
 • Диференциално броене на левкоцити
 • 20
 • ПКК /пълна кръвна картина/
 • 14
 • Морфология на еритроцитите
 • 3
Хепатитни маркери
 • HBsAg
 • 18
 • HBeAg
 • 25
 • Anti-HBcAg
 • 25
 • Anti-HBc IgM
 • 25
 • Anti-HBs
 • 28
 • Anti-HBe
 • 25
 • Anti-HCV
 • 25
 • Anti-HAV IgM
 • 30
Туморни маркери
 • PSA-total
 • 29
 • PSA-free
 • 27
 • CA 125
 • 30
 • CA 15-3
 • 27
 • CA 19-9
 • 37
 • CEA
 • 25
 • AFP
 • 20
 • CA 72-4
 • 37
 • CYFRA 21-1
 • 40
 • NSE
 • 30
 • Бета ЧХГ в серум/плазма
 • 22
Електролити и микроелементи
 • Калий
 • 7
 • Натрий
 • 7
 • Хлориди
 • 7
 • Общ калций
 • 10
 • Йонизиран калций
 • 10
 • Желязо
 • 8
 • ЖСК
 • 8
 • Магнезий
 • 8
 • Натрий и Калий комплексно
 • 15
 • Фосфор
 • 7
Субстрати, ензими, метаболити
 • Гликиран хемоглобин Hb A1C
 • 19
 • Глюкоза
 • 5
 • Креатинин
 • 5
 • Пикочна киселина
 • 5
 • Урея
 • 5
 • Липиден профил
 • 28
 • Холестерол общ
 • 7
 • HDL
 • 7
 • LDL
 • 7
 • Триглицериди
 • 7
 • Билирубин общ
 • 7
 • Билирубин директен
 • 5
 • АСАТ
 • 5
 • АЛАТ
 • 5
 • КК-МВ
 • 8
 • ГГТ
 • 9
 • АФ
 • 5
 • ЛДХ
 • 8
 • Алфа амилаза
 • 9
 • Общ белтък
 • 5
 • Албумин
 • 5
 • КК
 • 8
 • Ревматоиден фактор
 • 7
 • CRP
 • 12
 • AST /Антистрептолизинов титър/
 • 9
 • Феритин
 • 22
 • Витамин В12
 • 20
 • Фолиева киселина
 • 14
Изследвания към НСБАЛХЗ
 • Установяване на хемоглобиноза или хемоглобинопатия:
  • електрофореза върху целогел и/или капилярна електрофореза
  • осмотична резистентност в една епруветка
  • количиствено определяне на фетален хемоглобин
  • определяне относителния дял на феталните еритроцити при необходимост
  • коментар на получените резултати и препоръки
 • 60
 • Установяване на хемоглобиноза или хемоглобинопатия на член от семейството след препоръка за генеалогичен анализ
 • 30
 • Количество фетален хемоглобин чрез алкална денатурация
 • 50
 • Изопропилов тест за нестабилни хемоглобини
 • 30
 • Тестове за термостабилност /2 броя/, всеки по
 • 30
 • Интраеритроцитни телца
 • 30
 • Фалциформация на еритроцити /за сърповидни клетки/
 • 30
 • Разтворимост на хемоглобин /SST/ за хемоглобин S и C-Harlem
 • 30
 • Електрофореза на цитратен агар
 • 50
 • Електрофореза на целогел при рН=6,2 или 6,5
 • 40
 • Електрофореза на целогел при рН=7,9 за хемоглобини Н и Bart’s
 • 40
 • Отделяне на хем от глобин и разделяне на глобинови вериги върху целогел
 • 85
 • Количествено определяне на метхемоглобин
 • 40
 • Спектрофотометрично определяне на хемоглобин М
 • 40