Програма „Майчино здравеопазване“ към НЗОК
Програма „Майчино здравеопазване“ към НЗОК регламентира дейностите на общопрактикуващия лекар за проследяване на бременни с нормална бременност и на специалиста по акушерство и гинекология за проследяване на бременни с нормална бременност и бременност с риск. Тази програма покрива абсолютния минимум, необходим за следене на бременност.
През септември 2022 г., за първи път в последните 2 десетилетия, има промяна в програма „Майчино здравеопазване“ към НЗОК, за което бързаме да ви информираме.
/articles/07_pregnant2_2011.jpg

Програмата „Майчино здравеопазване” на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на бременността. Бременните с нормална бременност имат право да изберат кой ще наблюдава бременността им. Това може да бъде както общопрактикуващият им лекар, така и специалист по акушерство и гинекология. Наблюдението на бременността от специалист по акушерство и гинекология се извършва с „Медицинско направление“, издадено от общопрактикуващия (личния) лекар, еднократно за срока на бременността и първите 42 дни след раждането. Ако бременната поиска да смени акушер-гинеколога, личният лекар следва да издаде ново направление за смяна на лекаря специалист по всяко време. В случай, че изберат общопрактикуващият им лекар да наблюдава бременността, в програмата са предвидени консултации със специалист по акушерство и гинекология.

При рискова бременност програмата се изпълнява само от акушер-гинеколог.

Наблюдение върху протичането на нормална бременност

Дейността е регламентирана в Приложение №14а към НРД - Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване.

Кодове по МКБ 10 (Международен класификатор на болестите)

 • Z34.0 Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност
 • Z34.8 Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност
 • Z34.9 Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена

При първо посещение (първи, втори и трети лунарен месец)

 • Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане (ВТР)
 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус
 • Акушерска ехография - един път между 4 и 10 г.с.
 • Акушерска ехография - един път между 11 и 13+6 г.с.
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. ІІІ)
 • Определяне на кръвна група и Rh-фактор
 • Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи
 • Изследване за сифилис
 • Изследване за хепатит В (НBs Ag)
 • Изследване за хепатит С (anti-НCV)
 • Изследване за HIV (при съгласие)
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Четвърти лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус

Пети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)
 • Акушерска ехография - един път между 18 и 23+6 г.с.
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген

Шести лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)

Седми лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)
 • Акушерска ехография - един път в трети триместър

Осми лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген

Девети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане – двукратно
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) – двукратно
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ) – двукратно
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Десети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане – двукратно
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) – двукратно
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ) – двукратно

Дейност, за която не е определен срок - ехографски преглед за фетална морфология еднократно.


Наблюдение върху протичането на бременност с риск

Дейността може да се осъществи от специалист по акушерство и гинекология, което е регламентирано в Приложение №14а към НРД - Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване.

Кодове по МКБ 10 (Международен класификатор на болестите)

Възраст над 35 години

 • Две допълнителни ехографии през бременността
 • Серумен скрининг 15 до 19 г.с. за алфа-фетопротеин и свободен бета-ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба
 • Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик

Възраст под 20 години

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за хламидия еднократно

Кръвно групова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
  • 9-12 г.с. – при бременни с предшествуващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания
  • 17-20 г.с – на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор
  • 26-28 г.с. – на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела
Бременни с риск от развитие на диабет
 • предишно раждане на едър плод
 • предишно мъртво раждане
 • семейна обремененост с диабет
 • предходящо нарушение на въглехидратния толеранс
 • раждане на дете с аномалии
 • наличие на глюкозурия
 • възраст над 25 години
 • повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

Допълнителни дейности:

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или Кръвно захарен профил (гликиран хемоглобин) и консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната
  • при първо посещение – 1 път
  • 24-28 г.с. при необременени – 1 път
  • 28 г.с. при обременени

Бременност с друг риск, произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.), други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания еднократно при първо посещение
 • Серологично изследване за рубеола – при данни за контакт с рубеола по време на бременността еднократно до седми лунарен месец
 • Консултация със съответни специалисти според риска

Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след раждането)

1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане) 
2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите - до 7-мия ден и след 30-тия ден от раждането 
3. Мануално изследване на млечни жлези, мамили, проследяване на лактацията 
4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

Еднократно изследване на хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити, СУЕ и урина – албумин и седимент

При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-рия ден след раждането, се извършва консултация със съответния лекар специалист.

Забележка: Надяваме се на скорошна доработка на тази програма, за да се обърне внимание на хилядите бременни жени след лечение на инфертилитет. Бременността на жена с безплодие в анамнезата трябва да се проследява като бременност с риск, както е отразено в МКБ.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да получите информация за дейностите, които НЗОК заплаща при проследяване на нормална и рискова бременност.