Световен ден на пациентската безопасност

На 17 септември международната здравна общност отбелязва деня на пациентската безопасност. Като специалисти, които от 15 години защитават правата на пациентите, се включваме в тази  инициатива. Безопасността на пациентите е сериозен проблем за общественото здраве. Отраслите с по-висок риск, като авиация и ядрена промишленост, имат много по-добри показатели, отколкото в здравеопазването. Подобряването на безопасността на пациентите е едно от най-големите предизвикателства пред здравната система и засяга специалисти, компании за медицински технологии, финансови институции и регулаторни органи.

Безопасност на пациентите означава предотвратяване на грешки и неблагоприятни ефекти върху пациентите, свързани със здравеопазването. Въпреки че здравеопазването става по-ефективно, то също така става и по-сложно, с повече използване на нови технологии, лекарства и лечение. Здравните служби лекуват по-възрастни и по-болни пациенти, които често са със значителни съпътстващи заболявания, а това изисква все по-трудни решения относно приоритетите в здравеопазването. Увеличава се и икономическия натиск върху здравните системи.

Неочаквани и нежелани събития могат да се случат във всяка обстановка, в която се оказват здравни грижи (първична, вторична и третична помощ, грижа в общността, социални и частни грижи, остра и хронична помощ). Всеки 10-ти пациент в Европа изпитва предотвратими вреди или нежелани събития в болницата, причинявайки от една страна страдания и загуби на пациентите и техните семейства, а от друга страна се отразява негативно и върху специалистите, работещи в сферата на здравните услуги. Тези събития натоварват финансово системите за здравеопазване. Безопасността е мярка за качеството в зздравеопазването и изисква широка ангажираност както от страна на институциите, така и на общността. СЗО в Европа се ангажира да повиши качеството на здравеопазването, като безопасността на пациентите е ключов елемент от това качество.

Това включва:

  • разработване на активни мрежи от пациенти и здравни специалисти;
  • споделяне на опит;
  • правене на изводи от неуспехите и проактивна оценка на риска;
  • прилагане на медицинска грижа, основана на доказателства;
  • наблюдение на постигнатото подобрение на качеството на медицинските услуги;
  • овластяване и обучение на пациентите и обществеността като партньори в процеса на оказване на здравни грижи.

Разнообразието между 53-те държави-членки на европейския регион на СЗО се изразява в големи различия в развитието на здравните системи, финансовите механизми и ресурси. Различните нива на социално-икономическия растеж и промените в демографията и начина на живот доведоха до съществени разлики по отношение на очакваната продължителност на живота между групи държави, а понякога и в рамките на една и съща държава. В същото време очакванията за ефективността на здравната система нарастват, предизвиквайки нейната готовност за промяна и адаптиране към технологичното развитие и възникващите заплахи за здравето.

Доказателствата показват, че за да поддържат и повишават здравния статус на своето население, страните от Европейския регион трябва да укрепят своите здравни системи по отношение на безопасността на пациентите и качеството на грижите.