Полиморфизми I/D в ACE гена и Val34Leu във Factor XIII гена
Хомозиготното носителство на 4G/4G алел в PAI /инхибитор на плазминогенния активатор/ се среща с висока честота /32%/ при пациентки с обременена акушерска анамнеза, особено при пациентки с хабитуални спонтанни аборти. Повишен риск от спонтанни аборти има и при пациентки, хомозиготни носители на D алел в ACE гена /ангиотензин I конвертиращ ензим/. Двата полиморфизма – 4G по PAI и D по ACE имат кумулативен ефект, т.е. ефектът им се потенцира, като повишен риск от спонтанни аборти има и при едновременно хетерозиготно носителство на двата полиморфизма – генотип 4G/5G по PAI и I/D по ACE. /articles/01_dna_2011.jpg

 

Самостоятелното наличие на D/D генотип по ACE също е рисков фактор, като ефектът му се засилва при:

 • полиморфизъм Val34Leu във Factor XIII гена
 • полиморфизъм 4G/5G по PAI гена
 • необходимо е наличието на поне 2 рискови алела във Factor XIII или PAI гена

Възможни генетични комбинации с кумулативен ефект:

 • генотип 4G/4G по PAI гена, нормален генотип при Factor XIII гена
 • генотип 4G/4G по PAI гена, хетерозиготно носителство на Val34Leu във Factor XIII гена
 • генотип 4G/4G по PAI гена, хомозиготно носителство на Val34Leu във Factor XIII гена
 • генотип 4G/5G по PAI гена, хетерозиготно носителство на Val34Leu във Factor XIII гена
 • генотип 4G/5G по PAI гена, хомозиготно носителство на Val34Leu във Factor XIII гена
 • генотип 5G/5G по PAI гена, хомозиготно носителство на Val34Leu във Factor XIII гена

Пакети от предлагани изследвания:

Основен пакет:

 • мутация R506Q на фактор V Лайден /Factor V Leiden/
 • мутация G20210A на фактор II /протромбин/
 • полиморфизъм за 4G/5G PAI-1 /plasminogen activator inhibitor/ - инхибитор на плазминогенния активатор
 • полиморфизъм C677T в MTHFR гена /метилентетрахидрофолат редуктаза/

Разширен пакет 1:

 • основен пакет
 • полиморфизъм I/D в ACE гена
 • полиморфизъм Val34Leu във Factor XIII гена

Разширен пакет 2:

 • основен пакет
 • полиморфизъм A1298C в MTHFR гена /метилентетрахидрофолат редуктаза/
 • полиморфизъм G66A в MTRR гена /метионинсинтаза редуктаза/

Пълен пакет

 • основен пакет
 • полиморфизъм I/D в ACE гена
 • полиморфизъм Val34Leu във Factor XIII гена
 • полиморфизъм A1298C в MTHFR гена /метилентетрахидрофолат редуктаза/
 • полиморфизъм G66A в MTRR гена /метионинсинтаза редуктаза/

Препоръчителен /допълнителен/ пакет:

 • полиморфизъм 936C/T в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/
 • полиморфизъм -1154G/A в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/
 • полиморфизъм +505A/G в TAFI гена /тромбин-активиран инхибитор на фибринолизата/
 • полиморфизъм в ANXA5 гена /анексин 5/ - M1/M2 хаплотип

Цени на предлаганите изследвания:

 • основен пакет – 160 лв.
 • разширен пакет 1 – 240 лв.
 • разширен пакет 2 – 240 лв.
 • пълен пакет – 320 лв.
 • препоръчителен /допълнителен/ пакет – 250 лв.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти относно възможностите за профилактика, диагностика и лечение на повтарящи се спонтанни аборти.