Акушерска грижа
Акушерска грижа Цена в лв.
  • Консултация с акушерка
  • 35
От акушерката можете да получите помощ по следните дейности:

  • предоставяне и събиране на здравна информация, включваща:
а) запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;
г) предоставяне на подходяща информация и консултиране по въпросите на семейното планиране;
д) информиране на пациента с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания и манипулации;
е) водене на медицинска документация;
ж) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността й;
з) даване на указания на пациента за вземане на материал за медико-биологични анализи;
и) проследяване и регистрация на лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;

  • промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включваща:
а) промоция, профилактика и консултиране за социалнозначимите заболявания;
б) оказване на грижи за психичното, физическото и социалното здраве на жените;
в) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве:
аа) даване на съвети за хигиена и хранене на бременни, жени в пуерпералния период и гинекологично болни;
бб) консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;
г) превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токсикоманиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки;
д) оценка на рискови фактори за здравето;
е) консултиране по въпросите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;
ж) информиране при безплодие;
з) промоция на кърменето;
и) индентифициране на здравни проблеми и съвети на лица с повишен здравен риск;
к) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;
л) превенция на злокачествени заболявания на репродуктивната система;
м) консултиране за отглеждане на новородено, включително за хранене, хигиена, имунизации;
н) обучение на жени за самоизследване на млечни жлези;
о) изготвяне на програма за подготовка на бъдещи родители;

  • медицински и здравни грижи, включващи:
а) диагностициране на бременност;
б) проследяване на нормална бременност:
аа) антропометрия;
бб) аускултация на детски сърдечни тонове с акушерска слушалка или ултразвуков апарат;
вв) акушерска мензурация, включително външна пелвиметрия;
гг) външно акушерско изследване;
дд) извършване на кардиотокографски запис;
в) проследяване на общото състояние на бременна жена, включително регистриране на пулс, дишане и артериално кръвно налягане, както и интерпретация на резултатите;
г) интерпретация на резултатите от клинико-лабораторни изследвания при нормална бременност при наблюдение в извънболничната помощ;
д) назначаване на прегледи за ранна диагноза на рискова бременност в извънболничната помощ;
е) грижи за майката и за новородени деца до 45-ия ден след раждането;
ж) извършване на тоалет на новороденото;
з) обучение в техника на кърмене и поддържане на лактацията;
и) провеждане на пробно кърмене;
к) назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим;
л) обработка на пъпния остатък;
м) назначаване на необходимите прегледи за ранна диагноза при новородени с проблем в извънболничната помощ;
н) полагане на грижи и наблюдение в пуерпериума, включително преглед за инволуцията;
о) предоперативни и следоперативни грижи за жената;
п) вземане на материал за микробиологично изследване;
р) откриване при майката и/или детето на признаци за аномалии, които изискват специализирана намеса и оказване на помощ на специалиста в случай на интервенция;
с) обработка на оперативни рани и рани на външни полови органи;
т) отстраняване на чуждо тяло от влагалище в извънболничната помощ;
у) насочване за експертиза на временна неработоспособност;
ф) дейности съобразно националните здравни програми;
х) участие в организацията на профилактиката, контрола и епидемиологичния надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване;

  • манипулации, включващи:
а) извършване на инжекции - подкожни, мускулни и венозни;
б) осигуряване на продължителен венозен достъп;
в) извършване на венозна пункция и вземане на кръв;
г) извършване на венозна инфузия;
д) извършване на септични и асептични превръзки;
е) парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;
ж) поставяне на интравагинални лекарствени форми;
з) сваляне на конци и дренажи от оперативни рани;

  • провеждане на обучение и изследвания:

а) участие в практическото обучение на студенти и стажанти по специалностите от направление "Здравни грижи";
б) участие в изследвания в областта на акушерските грижи;
в) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;
г) обучение, профилактика и възпитание на жената и близките й;
д) участие в научни изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с нашата висококвалифицирана акушерка Ина Сарова.