ДНК тестове за предразположение към ендометриоза

Ендометриозата е заболяване, което засяга около 10% от жените в репродуктивна възраст. По литературни данни отношение към ендометриозата имат генетични фактори, които определят предразположение към развитие на това заболяване. До момента са известни следните генетични маркери:

 • CYP19 (TTTA)n
 • CYP 19 (240A/G)
 • CYP 17 (-34C/T)
 • GSTT1/GSTM1 (deletion)
 • VEGF-A (+936T/C)

Генът CYP19 кодира ензима ароматаза, който има ключова роля в биосинтеза на естроген. Полиморфни варианти в този ген с еасоциират с повишен риск от ендометриоза и намират прогностично приложение в клиничната практика.

При полиморфния повтор в (TTTA)n на CYP19 гена:

 • 7-9 повтори - ниско рискови
 • 10-13 повтори - високо рискови

При 240A/G на CYP19 гена:

 • A - ниско рисков алел
 • G - високо рисков алел за ендометриоза

Генът CYP17 кодира ензима цитохром P450C17, който има ключова роля в биосинтеза на андроген. Полиморфен варианти в този ген , който се асоциира с повишен риск от ендометриоза, е -34C/T.

 • генотип A1/A1 (C/C) - нисък риск
 • генотип A1/A2 (C/T) - висок риск
 • генотип A2/A2 (T/T) - много висок риск от ендометриоза

Ензимът глутатион-S-трансфераза (GST) участва в обезвреждането на активните свободни радикали в организма и също се асоциира с предразположение към ендометриоза. В 50% от европейската популация се среща делеция на гена GSTM1 и в 10 до 20% - на гена GSTT1. Едновременната делеция и на двата гена води до липса на този белтък (т.нар. нулев алел). За нормалния процес на детоксикация е необходимо наличието на поне еднофункционално копие.

 • едно функционално копие - нисък риск
 • нулев алел - висок риск за ендометриоза

Полиморфният вариант на VEGF-A, който се асоциира с риск от заболяването, е +936T/C. Рискът от развитие на ендометриоза при наличие на алел T в хомозиготно или в хетерозиготно състояние е 95%.

 • C - ниско рисков алел
 • T - високо рисков алел за ендометриоза

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти относно възможностите за диагностика и лечение на ендометриоза.