Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК
Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК регламентира дейностите на общопрактикуващия лекар за проследяване на бременни с нормална бременност и на специалиста по акушерство и гинекология за проследяване на бременни с нормална бременност и бременност с риск. Тази програма покрива абсолютния минимум, необходим за следене на бременност. /articles/07_pregnant2_2011.jpg

Наблюдение върху протичането на нормална бременност

Дейността може да се осъществи от общопрактикуващ лекар или от специалист по акушерство и гинекология, което е регламентирано в Националния рамков договор (НРД) за 2011 г., Приложение №15 Дейности на ОПЛ по Имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, Формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване” и Приложение №17 Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия” по програма „Детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология” по програма „Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи.

 

Кодове по МКБ 10 (Международен класификатор на болестите)

 • Z34.0 Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност
 • Z34.8 Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност
 • Z34.9 Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена

При първо посещение (първи, втори и трети лунарен месец)

 • Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане (ВТР)
 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус
 • Акушерска ехография
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. ІІІ)
 • Определяне на кръвна група и Rh-фактор
 • Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи
 • Изследване за сифилис
 • Изследване за хепатит В (НBs Ag)
 • Изследване за HIV (при съгласие)
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Четвърти лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус
 • Акушерска ехография (в 16-та гестационна седмица)

Пети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)
 • Акушерска ехография (ако не е направена в предходния месец)
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген

Шести лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)

Седми лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)

Осми лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген

Девети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане – двукратно
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) – двукратно
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ) – двукратно
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Десети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане – двукратно
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) – двукратно
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ) – двукратно

 

Наблюдение върху протичането на бременност с риск

Дейността може да се осъществи от специалист по акушерство и гинекология, което е регламентирано в Националния рамков договор за 2011 г., Приложение №17 Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия” по програма „Детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология” по програма „Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи.

 

Кодове по МКБ 10 (Международен класификатор на болестите)

Възраст над 35 години

 • Две допълнителни ехографии през бременността
 • Серумен скрининг 15 до 19 г.с. за алфа-фетопротеин и свободен бета-ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба
 • Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик

Възраст под 20 години

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за хламидия еднократно

Кръвно групова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
  • 9-12 г.с. – при бременни с предшествуващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания
  • 17-20 г.с – на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор
  • 26-28 г.с. – на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела
Бременни с риск от развитие на диабет
 • предишно раждане на едър плод
 • предишно мъртво раждане
 • семейна обремененост с диабет
 • предходящо нарушение на въглехидратния толеранс
 • раждане на дете с аномалии
 • наличие на глюкозурия
 • възраст над 25 години
 • повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

Допълнителни дейности:

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или Кръвно захарен профил (гликиран хемоглобин) и консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната
  • при първо посещение – 1 път
  • 24-28 г.с. при необременени – 1 път
  • 28 г.с. при обременени

Бременност с друг риск, произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.), други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания еднократно при първо посещение
 • Серологично изследване за рубеола – при данни за контакт с рубеола по време на бременността еднократно до седми лунарен месец
 • Консултация със съответни специалисти според риска
Забележка: Няма промяна в дейностите по "Майчино здравеопазване" в НРД от 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да получите информация за дейностите, които НЗОК заплаща при проследяване на нормална и рискова бременност.